Amazon.nl Gebruiks- en verkoopvoorwaarden

Voor het laatst bijgewerkt op 11.08.2021

Lees deze voorwaarden aandachtig door voordat u een bestelling plaatst bij Amazon EU S.à.r.l. Door het plaatsen van een bestelling bij Amazon EU S.à.r.l. stemt u in met de toepassing van deze Verkoopvoorwaarden op uw bestelling. Amazon.nl is aangesloten bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. U kunt hier de algemene voorwaarden van Thuiswinkel.org raadplegen, die gelijkwaardig zijn aan deze voorwaarden. U kunt ook de Amazon.nl Gebruiks- en verkoopvoorwaarden als PDF downloaden.

Welkom op Amazon.nl.

Amazon Europe Core Sarl, Amazon EU Sarl en/of de aan hen gelieerde ondernemingen ('Amazon') bieden website-functionaliteiten en andere producten en Diensten aan wanneer u gebruik maakt van de Amazon.nl-website (de 'website') of iets op de website koopt, of wanneer u producten of Diensten van Amazon, Amazon apparaten, Amazon mobiele apps of in een van de hiervoor genoemde contexten de door Amazon beschikbaar gestelde software gebruikt (gezamenlijk 'Amazon Services'). Zie Privacykennisgeving en onze Cookieverklaring en ons beleid inzake op interesses gebaseerde advertenties, om te begrijpen hoe wij met de Amazon Services uw persoonlijke informatie verzamelen en verwerken. Op de door Amazon beschikbaar gestelde Amazon Services zijn de op deze site weergegeven Gebruiks- en verkoopvoorwaarden van toepassing. Amazon.nl is de handelsnaam van Amazon.

Gebruiksvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Lees deze voorwaarden aandachtig door, voordat u gebruik maakt van Amazon Services. Door gebruik te maken van Amazon Services verklaart u dat u aan deze voorwaarden gebonden bent. Wij bieden u een ruime keuze aan Amazon Services.

Procedure voor het melden van een schending van het recht aan Amazon.nl

1 ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Als u gebruik maakt van een Amazon Service ofwel e-mails, tekstberichten of andere mededelingen vanaf uw computer of mobiele apparaat naar ons stuurt, communiceert u elektronisch met ons. Wij zullen op verschillende manieren elektronisch met u communiceren, bijvoorbeeld via e-mail, tekstberichten, In-App Push-berichten of ook door publicatie van elektronische berichten dan wel overige communicatie op onze website of in het kader van andere Amazon Services, zoals het Message Center. Voor contractuele doeleinden stemt u ermee in digitale communicatie van ons te ontvangen en u gaat ermee akkoord dat elke toestemming, alle berichten, publicaties en andere communicatie die wij u digitaal toesturen, niet schriftelijk dienen te geschieden, tenzij dwingende wettelijke bepalingen een andere communicatievorm vereisen.

2 AANBEVELINGEN EN PERSONALISATIE

Als onderdeel van de Amazon Services zullen wij toepassingen, producten en diensten aanbevelen die u kunnen interesseren, uw voorkeuren bepalen, en uw ervaring personaliseren.

3 AUTEURSRECHT EN DATABANKENRECHT

De gehele content die in een Amazon Service zit of daardoor ter beschikking gesteld wordt, zoals tekst, illustraties, logo's, button icons, afbeeldingen, audio clips, digitale downloads en gegevensbestanden, is eigendom van Amazon of van derden die content aanleveren of ter beschikking stellen op de website, en wordt beschermd door Luxemburgs en internationaal auteursrecht en databankenrecht. Ook de content in zijn totaliteit die in een Amazon Service zit of daardoor ter beschikking wordt gesteld, is de exclusieve eigendom van Amazon en wordt beschermd door Luxemburgs en internationaal auteursrecht en databankenrecht.

Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het u niet toegestaan onderdelen van een Amazon Service systematisch te extraheren en/of te hergebruiken. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Amazon.nl is het u met name niet toegestaan data mining, robots of vergelijkbare gegevensverzamel- en extractiesoftware in te zetten, om essentiële onderdelen van een Amazon Service voor hergebruik te extraheren (ongeacht of dit eenmalig of herhaaldelijk gebeurt). Het is u verder zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Amazon.nl niet toegestaan een eigen databank te vervaardigen en/of openbaar te maken, die essentiële onderdelen van een Amazon Service (bijv. onze prijzen en productinformatie) bevat.

4 MERKRECHTEN EN TEKENS

Ga naar de help-pagina over Amazon-handelsmerken om een niet volledige lijst van merkrechten en tekens van Amazon in te kunnen zien.

Daarnaast zijn de afbeeldingen, logo's, kopregels, button icons, scripts en namen van Diensten van Amazon.nl, die in een Amazon Service zitten of daardoor ter beschikking worden gesteld, merkrechten en tekens van Amazon. Amazons merkrechten en tekens mogen niet in verband met een product dat of Dienst die niet aan Amazon toebehoort, gebruikt worden op een wijze waardoor de mogelijkheid bestaat dat daardoor verwarring over de herkomst bij de klant ontstaat, of op een manier waardoor Amazon beschadigd of in diskrediet gebracht wordt. Alle andere merken en tekens die geen eigendom van Amazon zijn en die in een Amazon Service verschijnen, zijn eigendom van de betreffende houder.

5 OCTROOIEN

Een of meer octrooien van Amazon zijn van toepassing op de Amazon Services en op de functionaliteiten en Diensten die via Amazon Services bereikbaar zijn. Onderdelen van de Amazon Services worden geëxploiteerd onder licentie van een of meer octrooien. Ga naar de help-pagina over Amazon-octrooien om een niet-uitputtende lijst van alle toepasselijke octrooien van Amazon en in licentie gegeven octrooien in te kunnen zien.

6 LICENTIE EN TOEGANG

Onder de voorwaarde van inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele toepasselijke Servicevoorwaarden evenals van betaling van eventuele kosten verlenen Amazon en haar aanbieders van content u een beperkte, enkelvoudige, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie voor toegang tot het niet-commerciële gebruik van de Amazon Services. Deze licentie omvat niet de doorverkoop of het commerciële gebruik van Amazon Services of haar content, de registratie en het gebruik van productinformatie, beschrijvingen en prijzen, het afgeleide gebruik van Amazon Services of haar content, het downloaden of kopiëren van accountinformatie voor een andere handelaar of het gebruik van data mining, robots en vergelijkbare dataregistratie- en extractiesoftware.

Amazon en haar licentiegevers, leveranciers, uitgevers, rechthebbenden of andere aanbieders van content behouden zich alle rechten voor, die niet uitdrukkelijk in deze Gebruiksvoorwaarden of in de Servicevoorwaarden aan u worden verleend. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het niet toegestaan Amazon Service of enige onderdelen daarvan te reproduceren, te vermenigvuldigen, te kopiëren, te verkopen, door te verkopen of op andere wijze voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het niet toegestaan frames of frametechnieken te gebruiken om merken, logo's of andere auteursrechtelijk beschermde informatie (zoals afbeeldingen, tekst, web-layout of vorm) van Amazon in te voegen. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het niet toegestaan meta tags of andere "verborgen tekst" te gebruiken met gebruikmaking van de naam of het merk of teken van Amazon.

Het is niet toegestaan de Amazon Services oneigenlijk te gebruiken. U mag de Amazon Services slechts in een wettelijk geoorloofd kader gebruiken. De door Amazon verleende Gebruiksrechten om de Amazon Services te gebruiken vervallen, wanneer u deze Gebruiksvoorwaarden of de Servicevoorwaarden niet in acht neemt.

7 UW ACCOUNT

Het is mogelijk dat u uw eigen Amazon account nodig heeft om van bepaalde Amazon Services gebruik te kunnen maken, en u zult mogelijk moeten inloggen in uw account om daaraan een geldige betalingsmethode te koppelen. Indien er een probleem optreedt met de door u geselecteerde betalingsmethode, dan kunnen wij een andere met uw account gekoppelde geldige betalingsmethode belasten. Ga naar Je betalingen om uw betalingsmogelijkheden te beheren.

Wanneer u gebruik maakt van een Amazon Service bent u er verantwoordelijk voor dat uw account en wachtwoord geheim worden gehouden en dat de toegang tot uw computer is beperkt, en voor zover geoorloofd onder het toepasselijke recht verklaart u dat u ermee akkoord gaat dat u voor alle activiteiten verantwoordelijk bent, die via uw account of wachtwoord worden verricht. U dient alle noodzakelijke maatregelen te treffen om te garanderen dat uw wachtwoord geheimgehouden en veilig bewaard wordt en u dient ons onverwijld te informeren wanneer er reden bestaat om aan te nemen dat een derde kennis van uw wachtwoord heeft verkregen of dat het wachtwoord ongeautoriseerd wordt gebruikt of waarschijnlijk ongeautoriseerd is gebruikt. U bent er verantwoordelijk voor te garanderen dat de gegevens die u ons verstrekt, juist en volledig zijn en u zult ons informeren over elke wijziging met betrekking tot de door u gegeven informatie. U kunt uw informatie inzien in de pagina Account op de website. Zie onze Help-pagina's over beveiliging en privacy om uw persoonlijke informatie in te zien.

U mag geen gebruik maken van een Amazon Service: (i) op een manier waardoor de Amazon Service of de toegang daartoe onderbroken, beschadigd of op een andere wijze belemmerd wordt, of (ii) voor frauduleuze doeleinden of in verband met een strafbaar feit of een activiteit in strijd met de wet, of (iii) om overlast, onaangenaamheden of angst te veroorzaken.

Wij behouden ons het recht voor om Amazon Services te weigeren of accounts te beëindigen als uw gedrag daartoe een gegronde reden geeft. Dit zal in het bijzonder het geval zijn als u inbreuk maakt op toepasselijke wetten, toepasselijke contractuele bepalingen, onze richtlijnen of ons beleid, die allemaal te raadplegen zijn via onze website. Niettegenstaande een dergelijke beperking of beëindiging, blijft u toegang hebben tot content en diensten die u tot op dat moment hebt aangeschaft.

8 RECENSIES, COMMENTAREN, COMMUNICATIE EN ANDERE CONTENT

Bezoekers mogen recensies, commentaren en andere content schrijven, e-cards en andere communicatie zenden en voorstellen, ideeën, commentaren, vragen of andere informatie inzenden, zolang de content niet illegaal, obsceen, beledigend, bedreigend, belasterend is, de privacy schendt, het recht schendt of op andere wijze derden schendt of ongeoorloofd is en niet bestaat uit softwarevirussen, politieke campagnes, commerciële uitingen, kettingbrieven, spam en dergelijke of dit bevat. Het is u niet toegestaan een vals e-mailadres te gebruiken, zich als een andere persoon of vennootschap voor te doen of ons op andere wijze te misleiden over de oorsprong van een bankpasje of creditcard of andere content. Wij behouden ons het recht voor (aanvaarden echter - zonder overlegging van een afdoende Melding - geen verplichting) om deze content te verwijderen of te bewerken. Indien u van mening bent dat uw intellectuele eigendomsrechten door een artikel of informatie in een Amazon Service geschonden worden, deelt u ons dat dan mee door het desbetreffende Meldingsformulier in te vullen en te versturen.

Indien u klantenbeoordelingen, commentaren, klantenvragen of antwoorden, of andere door u gegenereerde content die voor op de website bedoeld is (inclusief afbeeldingen, video's of audio, gezamenlijk aan te duiden als "content") verleent u aan Amazon de volgende rechten: (a) een niet-exclusief, kosteloze licentie tot gebruik, vermenigvuldiging, publicatie, beschikbaar stellen, vertaling en wijziging van deze content, wereldwijd (inclusief het recht om aan derde partijen te sublicentiëren), en (b) het recht om de naam die u in verband met deze content instuurt te gebruiken. Persoonlijkheidsrechten van de auteur worden door deze regeling niet overgedragen.

U kunt te allen tijde uw content uit het publieke domein verwijderen, of indien een dergelijke functie wordt aangeboden, de instellingen veranderen zodat content alleen zichtbaar is voor mensen aan wie u toegang heeft verleend.

U garandeert dat u alle door u opgestelde rechten op de content houdt of er op andere wijze over mag beschikken; dat op het tijdstip waarop de content en het materiaal ter beschikking gesteld wordt: (i) de content en het materiaal zonder gebreken zijn; en (ii) het gebruik van de content en de materialen die u ter beschikking stelt, niet in strijd is met toepasselijke voorwaarden en richtlijnen van Amazon en geen persoon of vennootschap schade berokkent (evenals dat de content en materialen niet belasterend zijn). U gaat ermee akkoord Amazon te vrijwaren tegen alle vorderingen van derden, die tegen Amazon ingesteld worden en voortvloeien uit of in verband staan met de content of materialen die u ter beschikking heeft gesteld, tenzij en voor zover er aansprakelijkheid van Amazon bestaat op grond van een verzuim om de content adequaat te verwijderen, zodra Amazon.nl gewezen wordt op de wetsovertreding Meldingsformulier.

9 VORDERINGEN OP GROND VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Amazon respecteert de intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien u van mening bent dat uw intellectuele eigendomsrechten op een manier gebruikt worden die een schending doet vermoeden, volgt u onze procedure voor het melden van een schending van het recht aan Amazon.nl.

10 GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR AMAZON SOFTWARE

Naast deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor software (inclusief updates en upgrades en alle bijbehorende documentatie) die wij van tijd tot tijd tot uw beschikking stellen voor gebruik in verband met de Amazon Services (de 'Amazon Software'), de beschikbare Software-gebruiksvoorwaarden .

11 ANDERE ONDERNEMINGEN

Andere personen dan Amazon exploiteren winkels, leveren diensten of verkopen hun assortiment op deze website. Verder stellen wij links ter beschikking naar websites van gelieerde bedrijven en bepaalde andere ondernemingen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor controle en beoordeling van dit aanbod of deze websites en wij staan niet in voor het aanbod van deze ondernemingen of afzonderlijke personen of de content op hun websites. Amazon aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor handelingen, producten en content van al deze of andere derden. U wordt geïnformeerd wanneer er een derde betrokken is bij uw transactie en wij mogen uw informatie met betrekking tot deze transactie meedelen aan deze derde. U dient de privacyverklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van deze derden zorgvuldig te lezen.

12 DE ROL VAN AMAZON

Amazon geeft derde-aanbieders toestemming om hun producten op de website te plaatsen en te verkopen. Of het een derde-aanbieder betreft, staat vermeld in de desbetreffende pagina met productspecificaties. Hoewel Amazon transacties op de Amazon Marketplace mogelijk maakt, is Amazon koper noch verkoper van deze artikelen van derde-aanbieders. Amazon biedt kopers en verkopers de mogelijkheid om onderhandelingen te voeren en transacties af te sluiten. Zodoende wordt de overeenkomst die bij de verkoop van deze artikelen van derde-aanbieders tot stand komt, uitsluitend tussen koper en verkoper gesloten. Amazon is hierbij geen contractpartner en neemt daarom geen verantwoordelijkheid op zich voor de betreffende koopovereenkomst. Amazon treedt ook niet op als vertegenwoordiger van de verkoper. De verkoper is verantwoordelijk voor de verkoop van de producten, de afhandeling van eventuele reclame door de koper en voor alle andere aangelegenheden voortvloeiend uit de overeenkomst tussen koper en verkoper. Omdat Amazon voor de koper een veilige winkelervaring mogelijk wil maken, biedt Amazon aanvullend op de wettelijke en contractuele rechten de Amazon A-tot-z Garantie aan.

13 ONZE AANSPRAKELIJKHEID

Wij proberen er steeds voor te zorgen dat de Amazon Services zonder onderbrekingen ter beschikking staan en dat gegevens zonder gebreken verzonden worden. Door de aard van internet kan dat echter niet gegarandeerd worden. Ook uw toegang tot Amazon Services kan bij gelegenheid onderbroken of beperkt zijn, om herstel, onderhoud of de opname van nieuwe faciliteiten of Diensten mogelijk te maken. Wij proberen de frequentie en de duur van elk van deze tijdelijke onderbrekingen of beperkingen te beperken.

Amazon is onbeperkt aansprakelijk voor zover de schade voortvloeit uit opzettelijke of grof nalatige tekortkoming in de nakoming door Amazon dan wel door een wettige vertegenwoordiger of hulppersoon van Amazon.

Verder is Amazon aansprakelijk voor de nalatige schending van wezenlijke verplichtingen. Als wezenlijk gelden verplichtingen waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de Overeenkomst in gevaar brengt of waarvan de nakoming de behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst pas mogelijk maakt en op de naleving waarvan u vast vertrouwt. Amazon is alsdan echter slechts aansprakelijk voor voorzienbare, voor de Overeenkomst kenmerkende schade. Amazon is niet aansprakelijk voor de nalatige schending van andere dan de in bovenstaande zinnen genoemde verplichtingen.

Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij aantasting van leven, lichaam of gezondheid, voor gebreken betrekking hebbend op gegarandeerde eigenschappen van het product en niet in geval van opzettelijk verzwegen gebreken. De aansprakelijkheid ingevolge de wettelijke productaansprakelijkheid blijft onverlet.

Voor zover de aansprakelijkheid van Amazon is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook ten gunste van de aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en hulppersonen.

14 TOEPASSELIJK RECHT

Luxemburgs recht is van toepassing (met uitzondering van de toepasselijkheid van bepalingen met betrekking tot conflictenrecht), met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). Indien u een consument bent die zijn vaste woon- of verblijfplaats in de EU heeft, geniet u daarnaast bescherming van dwingende bepalingen van uw land van verblijf. Overeengekomen is de niet-exclusieve jurisdictie van de gerechten in het arrondissement Luxemburg Stad. Dat betekent, dat u vorderingen in verband met deze Gebruiksvoorwaarden die voortvloeien uit consumentenbeschermende normen, ter keuze kunt indienen zowel in Luxemburg als in de EU-lidstaat, waar u woont. De Europese Commissie stelt een platform voor online-geschillenbeslechting beschikbaar, dat u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/ [external link]. Wij geven er de voorkeur uw vragen in direct contact met u op te lossen, en nemen daarom niet deel aan alternatieve geschillenregelingen voor consumenten. Bij vragen of problemen kunt u direct contact met ons opnemen.

15 UITVOERCONTROLES

U gaat ermee akkoord dat u geen producten (waaronder software of andere digitale producten) die u op de website hebt gekocht zult uitvoeren, wederuitvoeren of overbrengen naar landen, personen, bedrijven, organisaties of entiteiten waarnaar of naar wie dergelijke uitvoer wettelijk is beperkt of verboden. Economische sancties en embargo’s die zijn opgelegd door de Europese Unie, de Verenigde Naties, de Amerikaanse Ministeries van Buitenlandse Zaken, Financiën of Handel, en andere overheidsinstanties (zoals embargo’s die zijn opgelegd aan specifieke landen, of economische sancties die zijn opgelegd aan personen of bedrijven wegens terrorisme of witwaspraktijken) bijvoorbeeld kunnen u verbieden producten naar andere landen over te brengen, zelfs voor uw eigen gebruik, en/of producten naar bepaalde personen, bedrijven, organisaties of entiteiten te verzenden (fysiek per post of digitaal via e-mail of het delen van bestanden). Bovendien gaat u ermee akkoord dat u geen product of dienst van de website zult kopen als u onderworpen bent aan beperkende maatregelen (sancties).

16 WIJZIGINGEN VAN DIENSTEN OF WIJZIGINGEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in Amazon Services, regelingen, voorwaarden met inbegrip van deze Gebruiksvoorwaarden en de Servicevoorwaarden. U bent gebonden aan de Gebruiks- en verkoopvoorwaarden, de Contractuele voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden die op het moment gelden waarop u gebruik maakt van Amazon Services. Indien een van deze voorwaarden ongeldig, nietig of om een andere reden niet uitvoerbaar geacht wordt, geldt deze regeling als afgescheiden en niet van invloed op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de resterende regelingen.

17 GEEN AFSTAND

Wanneer u deze Gebruiksvoorwaarden schendt en wij niets daartegen ondernemen, zijn wij nog steeds bevoegd om bij elke andere gelegenheid waarbij u deze Gebruiksvoorwaarden schendt, van onze rechten gebruik te maken.

18 MINDERJARIGEN

Wij bieden minderjarigen geen producten aan. Onze producten voor kinderen kunnen slechts door volwassenen worden gekocht. Indien u jonger bent dan 18 kunt u slechts met medewerking van een ouder of opvoeder gebruik maken van Amazon Services.

19 ONZE CONTACTGEGEVENS

Deze website (met uitzondering van de MP3 Music Service) wordt geëxploiteerd door Amazon Europe Core SARL. Raadpleeg hier specifieke Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden voor andere Amazon-aanbiedingen, bijvoorbeeld de MP3 Music Service, die door Amazon Media EU SARL wordt geëxploiteerd.

Voor Amazon Europe Core SARL:

Amazon EU Société à responsabilité limitée
38 Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg, Luxemburg
Maatschappelijk kapitaal: EUR 154.560
Geregistreerd in Luxemburg
RCS Luxembourg nr.: B 101818
Bedrijfslicentienummer: 134248
BTW-nummer Luxemburg: LU 20260743 

Andere contactgegevens:

Voor Amazon EU SARL:

Amazon EU Société à responsabilité limitée
38 Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg, Luxemburg
Maatschappelijk kapitaal: EUR 125.000
Geregistreerd in Luxemburg
RCS Luxembourg nr.: B 101818
Bedrijfslicentienummer: 134248
BTW-nummer Luxemburg: LU 20260743


Geregistreerde nevenvestiging:
Amazon EU SARL, Dutch Branch
Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam
KvK-nummer: 74430661
Btw-nummer: NL 8151.58.464


 

Voor Amazon Services Europe SARL:

Amazon EU Société à responsabilité limitée
38 Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg, Luxemburg
Maatschappelijk kapitaal: EUR 37.551
Geregistreerd in Luxemburg
RCS Luxembourg nr.: B 101818
Bedrijfslicentienummer: 134248
BTW-nummer Luxemburg: LU 20260743


 

Voor Amazon Media EU SARL:

Amazon EU Société à responsabilité limitée
38 Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg, Luxemburg
Maatschappelijk kapitaal: EUR 50.000
Geregistreerd in Luxemburg
RCS Luxembourg nr.: B 101818
Bedrijfslicentienummer: 134248
BTW-nummer Luxemburg: LU 20260743

20 PROCEDURE VOOR HET MELDEN VAN SCHENDINGEN VAN HET RECHT AAN AMAZON.NL

Als u van mening bent dat uw rechten geschonden worden, kunt u het Meldingsformulier invullen en versturen. Wij zullen rechthebbenden en hun vertegenwoordigers onverwijld antwoorden, die het meldingsformulier ingevuld en verstuurd hebben om bezwaren met betrekking tot vermoedelijke schendingen te communiceren.

Bij ontvangst van een melding kunnen wij bepaalde maatregelen treffen, met inbegrip van het verwijderen van informatie of een artikel, waarbij alle maatregelen zonder enige erkenning van aansprakelijkheid en zonder prejudicie voor welke rechten of rechtvaardigingen dan ook ‒ die uitdrukkelijk voorbehouden blijven ‒ genomen worden. Daarnaast verleent u aan Amazon door het verzenden van een meldingsformulier het recht tot gebruik, vermenigvuldiging, wijziging, bewerking, publicatie, vertaling, productie van afgeleide werken, verspreiding en weergave van deze content, wereldwijd en in alle media. Dat omvat ook het doorsturen van de melding naar de personen die betrokken zijn bij de regeling van de content die vermoedelijk een schending vormt. U gaat ermee akkoord Amazon te vrijwaren tegen alle vorderingen van derden, die tegen Amazon ingesteld worden en die voortvloeien uit of in verband staan met het verzenden van een melding.

Opmerkingen over items van derde-aanbieders: Wij wijzen u erop dat items van derde-aanbieders op Amazon.nl slechts opgeslagen resp. gehost worden en uitsluitend naar inzicht van de derde-aanbieders gepubliceerd worden. U kunt contact opnemen met de derde-aanbieders via de pagina Verkopersinformatie, die vanaf elke productpagina van de betreffende derde-aanbieder bereikbaar is.

ASIN en ISBN-10: "ASIN" staat voor Amazon Standard Item (of Identification) Number, dus voor Amazon Standaard Artikel (of Identificatie) Nummer en is een 10-cijferig identificatienummer. U vindt dat bij elk aangeboden product onder Productinformatie. 'ISBN-10' staat voor International Standard Book Number, dus Internationaal Standaard Boek Nummer, en is een 10-cijferig identificatienummer dat u bij enkele aangeboden boeken onder Productinformatie vindt.

Belangrijke opmerking: Het verstrekken van valse, misleidende of onjuiste informatie op een meldingsformulier aan Amazon kan leiden tot civiel- of strafrechtelijke aansprakelijkheid. U dient contact op te nemen met een juridisch adviseur, wanneer u vragen hebt.

AANVULLENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR AMAZON SOFTWARE

Gebruik van Amazon Software. U mag Amazon Software uitsluitend gebruiken om het gebruik mogelijk te maken van een door Amazon beschikbaar gestelde Amazon Service en slechts voor zover toegestaan in de Gebruiksvoorwaarden, deze Software-gebruiksvoorwaarden en de Servicevoorwaarden. Het is u niet toegestaan onderdelen van Amazon Software in uw eigen computerprogramma's te implementeren of met betrekking tot uw eigen computerprogramma te compileren, deze onderdelen voor het gebruik met een andere Dienst over te dragen of te verkopen, te verhuren, uit te lenen, te distribueren, in sublicentie te geven of anderszins enig recht op (onderdelen van) Amazon Software over te dragen. Het is u niet toegestaan Amazon Software te gebruiken voor illegale doeleinden. Wij kunnen het aanbieden van Amazon Software te allen tijde beëindigen en uw Gebruiksrechten op Amazon Software opzeggen. Uw recht om Amazon Software te gebruiken eindigt automatisch en zonder dat een opzegging noodzakelijk is, indien u deze Software-gebruiksvoorwaarden, de Gebruiksvoorwaarden of andere Servicevoorwaarden niet naleeft. Aanvullende Software-gebruiksvoorwaarden van derden die in bepaalde Amazon Software zitten of daarmee worden verkocht en in de bijbehorende documentatie worden vermeld, kunnen op de Amazon Software (of op software die is geïncorporeerd in de Amazon Software) aanvullend van toepassing zijn en zij prevaleren met betrekking tot het gebruik van dergelijke software in geval van tegenstrijdigheid met deze Gebruiksvoorwaarden. Alle in een Amazon Service gebruikte software is eigendom van Amazon of haar licentiegevers en wordt beschermd door Luxemburgs en internationaal auteursrecht.

Gebruik van diensten van derden. Indien u gebruik maakt van Amazon Software is het mogelijk dat u tevens gebruik maakt van diensten van één of meerdere derden, zoals bijvoorbeeld netwerkproviders of aanbieders van mobiele telefonie. Uw gebruik van dergelijke diensten van derden kan onderworpen zijn aan afzonderlijke regelingen, voorwaarden en betalingsvoorwaarden van deze vreemde aanbieders.

Geen reverse engineering. Voor zover niet uitdrukkelijk toegestaan door toepasselijk dwingend recht mag u, of mogen anderen, niet aanmoedigen, steunen of machtigen om (onderdelen van) Amazon Software te kopiëren, te veranderen, te terug te vertalen, te decompileren, te disassembleren of anderszins te vervalsen of afgeleide werken daarvan te vervaardigen.

Updates. Om Amazon Software te actualiseren kunnen wij te allen tijde en zonder voorafgaande melding automatische of handmatige updates aanbieden.

VERKOOPVOORWAARDEN

1 TOEPASSELIJKHEID

Deze Verkoopvoorwaarden hebben betrekking op de verkoop van producten aan u door Amazon EU S.à.r.l.

Wij bieden u een ruime keuze aan Amazon Services en in sommige gevallen zijn aanvullende voorwaarden daarop van toepassing. Indien u gebruik maakt van een Amazon Service (bijv. Mijn Account, Cadeaubonnen, mobiele apps van Amazon of het Message Center), bent u gebonden aan de voorwaarden die op de betreffende Amazon Service van toepassing zijn ('Servicevoorwaarden'). Indien de Gebruiksvoorwaarden in strijd zijn met de betreffende Servicevoorwaarden, prevaleren de Servicevoorwaarden.

Lees deze voorwaarden aandachtig door voordat u een bestelling plaatst bij Amazon EU S.à.r.l. Door het plaatsen van een bestelling bij Amazon EU S.à.r.l. stemt u in met de toepassing van deze Verkoopvoorwaarden op uw bestelling.

2 DE OVEREENKOMST

Uw bestelling is een aanbod aan Amazon voor het sluiten van een koopovereenkomst. Indien u een bestelling plaatst bij Amazon ontvangt u van ons een e-mail ter bevestiging dat uw bestelling door ons is ontvangen met daarin tevens de gegevens van deze bestelling (bestelbevestiging). Als u bepaalde Amazon Services gebruikt (bijv. mobiele apps van Amazon) kan de bestelbevestiging naar het Message Center van uw klantenaccount worden verstuurd. Deze bestelbevestiging is geen aanvaarding van uw aanbod maar dient slechts ter informatie dat uw bestelling door ons is ontvangen. Een koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer wij het bestelde product aan u verzenden en deze verzending door middel van een tweede e-mail bevestigen (verzendbevestiging). Indien uw bestelling in meerdere pakketten wordt verzonden, kan het gebeuren dat u voor elk afzonderlijk pakket een verzendbevestiging ontvangt. In dat geval komt voor elke verzendbevestiging een afzonderlijke koopovereenkomst tot stand met betrekking tot de in de desbetreffende verzendbevestiging genoemde producten. Wederpartij is Amazon EU Sarl. Ongeacht uw herroepingsrecht conform artikel 3 kunt u uw bestelling van een product vóór toezending van de bijbehorende verzendbevestiging te allen tijde kosteloos annuleren.

Dit recht op annulering bestaat niet bij bepaalde productgroepen en Diensten, waaronder inbegrepen digitale content of software die niet op een fysieke gegevensdrager (bijv. op een CD of DVD) wordt geleverd, voor zover het downloaden of het gebruik ervan (al naar gelang wat zich als eerste voordoet) reeds is begonnen.

U stemt ermee in dat u facturen in elektronische vorm ontvangt. Elektronische facturen worden u in pdf-formaat op de website onder Account ter beschikking gesteld. Bij elke levering zullen wij u in de verzendbevestiging mededelen of er een elektronische factuur beschikbaar is. Verdere informatie over elektronische facturen en voor instructies hoe u een kopie van de factuur op papier kunt krijgen, vindt u op onze helppagina's.

Wij wijzen erop dat alle producten slechts worden verkocht in hoeveelheden die in de detailhandel gebruikelijk zijn. Dat betreft zowel het aantal bestelde producten in het kader van één bestelling als het opgeven van meerdere bestellingen van hetzelfde product waarbij de afzonderlijke bestellingen een in de detailhandel gebruikelijke hoeveelheid omvatten.

3 HERROEPINGSRECHT TOT EN MET 14 DAGEN, UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT, ONZE VRIJWILLIGE TERUGGAVEGARANTIE EN WETTELIJK GARANTIERECHT

AANWIJZINGEN HERROEPING

Herroepingsrecht

U hebt het recht om deze overeenkomst te herroepen binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde (niet de vervoerder) de producten (of het laatste product, de laatste deelzending of het laatste deel in het geval van een overeenkomst met betrekking tot meerdere goederen van één bestelling of de levering van een product in meerdere deelzendingen of delen) heeft verworven of vanaf de dag van de totstandkoming van de overeenkomst in het geval van digitale content die niet wordt geleverd op een fysieke gegevensdrager (bijvoorbeeld een CD of DVD).

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen dient u ons te informeren over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. Zend uw aanvraag naar:

  • Amazon EU Sarl, 5 Rue Plaetis, L-2338, Luxemburg, voor producten die gemarkeerd zijn met "Dispatched from and sold by Amazon" of "Verzonden en verkocht door Amazon" of zend het naar
  • Amazon Services Europe Sarl, 5 Rue Plaetis, L-2338, Luxemburg, voor producten die verkocht zijn door een Marketplace-verkoper en zijn verzonden door Amazon.

U kunt uw verklaring conform de toelichting en met de formulieren die in ons Online Ondersteuningscentrum voor Retourzendingen verkrijgbaar zijn, elektronisch invullen en toezenden door contact met ons op te nemen, of door gebruik te maken van dit standaard Annuleringsformulier. Indien u van ons Online Ondersteuningscentrum voor retourzendingen gebruik maakt, ontvangt u van ons onmiddellijk (bijvoorbeeld per e-mail) een bevestiging dat de herroeping is ontvangen.

De melding is tijdig indien u de herroepingsverklaring hebt verstuurd vóór afloop van de herroepingstermijn en indien u de goederen hebt geretourneerd via ons Online Ondersteuningscentrum voor Retourzendingen binnen de hierna gedefinieerde termijn.

Voor meer informatie over reikwijdte, inhoud en toelicht van het gebruik kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

De gevolgen van herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, betalen wij u alle bedragen terug die wij van u hebben ontvangen voor de gekochte goederen en alle kosten van de voordeligste door ons aangeboden standaardlevering. Deze terugbetaling vindt onmiddellijk plaats dan wel uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de melding van uw herroeping door ons is ontvangen, zulks onder voorbehoud van de hierna genoemde situaties. Voor zover met u niet anders uitdrukkelijk is overeengekomen, betalen wij u terug met hetzelfde betaalmiddel als door u is gebruikt bij de oorspronkelijke transactie. Voor de terugbetaling berekenen wij u in elk geval geen kosten. Wij kunnen de terugbetaling opschorten totdat wij de goederen weer hebben ontvangen of, wanneer dat eerder is, totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden.

U dient de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen aan ons terug te zenden, gerekend vanaf de dag waarop wij door u zijn geïnformeerd over uw herroeping van deze overeenkomst via ons Online Ondersteuningscentrum voor Retourzendingen. De melding is tijdig indien u de goederen heeft verzonden vóór het verstrijken van de herroepingstermijn van veertien dagen. De regelmatige retourneringskosten komen voor uw rekening indien de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen en de prijs van de te retourneren goederen niet meer bedraagt dan € 40 of indien u bij goederen met een hogere prijs op het tijdstip van herroeping de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen deelbetaling nog niet heeft voldaan. In alle andere gevallen zijn aan de retournering voor u geen kosten verbonden. Goederen die niet als pakket kunnen worden verzonden, worden bij u afgehaald.

Een eventueel waardeverlies van de goederen komt slechts voor uw rekening wanneer dit waardeverlies kan worden teruggevoerd op een niet noodzakelijke behandeling van de goederen om de aard, eigenschappen en werking van de goederen te controleren.

UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

Het herroepingsrecht geldt niet resp. vervalt bij de volgende overeenkomsten:

  • betreffende de levering van goederen die met het oog op gezondheid en hygiëne niet voor teruggave geschikt zijn en waarvan de verzegeling na de levering geopend is of die na levering gezien de aard van de goederen onscheidbaar met andere goederen zijn vermengd;
  • betreffende de levering van video- of geluidsopnames dan wel computersoftware in een verzegelde verpakking, indien deze verzegeling na de levering is verwijderd;
  • betreffende de levering van goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van klanten of die duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften;
  • betreffende de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel wordt overschreden.;
  • betreffende Diensten die door Amazon volledig zijn verleend en indien u voor de bestelling hebt kennisgenomen en uitdrukkelijk hebt ingestemd met het feit dat wij met het verlenen van de Dienst kunnen beginnen en u uw herroepingsrecht verliest bij volledige nakoming van de overeenkomst;
  • betreffende de levering van kranten of tijdschriften, uitgezonderd abonnementsovereenkomsten; en
  • betreffende de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs ten tijde van de koopovereenkomst is vastgesteld, maar waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van marktfluctuaties waarop de ondernemer geen invloed heeft.

EINDE AANWIJZINGEN HERROEPING

ONZE VRIJWILLIGE TERUGGAVEGARANTIE

In aanvulling op uw wettelijke rechten biedt Amazon EU S.à.r.l. u de volgende vrijwillige teruggavegarantie:

Indien geen van de uitzonderingen van toepassing zijn en indien de producten volledig zijn en zich in dezelfde staat bevinden als bij ontvangst, dan kunt u producten van Amazon EU S.à.r.l. binnen 30 dagen na ontvangst van de producten retourneren aan Amazon EU S.à.r.l. Meer informatie vindt u op de help-pagina Informatie over ons retourbeleid. De goederen dienen via ons Online Ondersteuningscentrum voor Retourzendingen te worden geretourneerd.

Deze vrijwillige teruggavegarantie geldt niet voor digitale content en evenmin voor software die niet op een fysieke gegevensdrager (bijv. een CD of DVD) is geleverd.

Indien u goederen retourneert in overeenstemming met deze vrijwillige teruggavegarantie, dan restitueren wij de door u reeds betaalde koopprijs; de verzendkosten van uw oorspronkelijke aankoop komen echter voor uw rekening, evenals het transportrisico en de kosten van retournering. De verzendkosten en de kosten van retournering worden alleen vergoed voor retourzendingen van kleding of schoenen. Deze teruggavegarantie laat uw wettelijke rechten en uw hierboven beschreven herroepingsrecht onverlet.

Details met betrekking tot de retourzendingen vindt u hier.

WETTELIJK GARANTIERECHT

Aanvullend op uw 30-daagse teruggavegarantie hebben bestellers in de Europese Unie gedurende twee jaar vanaf levering van de goederen garantierechten en hebben zij recht op reparatie of vervanging van de op Amazon gekochte producten, indien deze gebreken vertonen of niet voldoen aan hun beschrijving. Indien de goederen niet binnen een redelijke termijn of niet zonder problemen kunnen worden gerepareerd of vervangen, heeft u recht op terugbetaling of vermindering van de koopprijs.

Bij gebruikte goederen kan de garantietermijn korter zijn dan twee jaar.

Voor aanvullende informatie over de bepalingen en voorwaarden verwijzen wij naar onze retourneringsvoorwaarden.

4 PRIJZEN

Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting.

Ondanks onze grootste inspanningen kan bij enkele producten in onze catalogus de verkeerde prijs staan. Wij controleren de prijzen wanneer wij uw bestelling verwerken en voordat wij factureren. Als bij een product de verkeerde prijs staat en de juiste prijs is hoger dan de prijs op de website, zullen wij vóór het verzenden van de goederen contact met u opnemen om te vragen of u het product tegen de correcte prijs wilt kopen of dat u de bestelling wilt annuleren. Indien de correcte prijs van een product lager is dan de door ons aangegeven prijs zullen wij de lagere prijs berekenen en het product aan u toezenden.

5 BETALING, EIGENDOMSVOORBEHOUD, AUTOMATISCHE INCASSO, AANKOOP OP REKENING

De besteller kan de koopprijs op rekening (onder de voorwaarden zoals hieronder in dit artikel 5 genoemd), met een creditcard of via automatische incasso betalen.

Elk geleverd product blijft tot het moment van volledige betaling eigendom van Amazon EU S.à.r.l..

Betaling via automatische incasso:

Indien de besteller een incasso terugboekt, brengt Amazon EU S.à.r.l. een vaste schadevergoeding ter hoogte van € 3,00 ("terugboekingsvergoeding") in rekening, tenzij de besteller kan aantonen dat er in het geheel geen schade is ontstaan of dat deze aanzienlijk geringer is dan de vaste terugboekingsvergoeding.

Voornoemde regelingen gelden overeenkomstig voor betalingen van de koopprijs voor producten die door derde-aanbieders (zie artikel 11 en 12 van de Gebruiksvoorwaarden) worden verkocht.

Aankoop op rekening:

Voor nieuwe klanten geldt er een bovengrens voor aankopen op rekening. Deze grens geldt voor de gehele klantenaccount en houdt ook rekening met nog openstaande bedragen in verband met eerdere bestellingen via de betreffende account.

Betaling op rekening is uitsluitend mogelijk voor consumenten vanaf 18 jaar. Het leveringsadres, woonadres en factuuradres moeten identiek zijn en dienen in Nederland te zijn gelegen. Betaling op rekening is niet mogelijk voor producten of Diensten die online beschikbaar worden gesteld (bijv. te downloaden software) en voor de aankoop van tegoedbonnen. Het factuurbedrag wordt opeisbaar bij ontvangst van de factuur. Amazon EU S.à.r.l. behoudt zich het recht voor om in individuele gevallen bepaalde betaalwijzen niet aan te bieden.

Bij betaling op rekening wordt - naast eventueel verschuldigde verzendkosten voor de gehele verzending - eenmalig een bedrag van € 1,50 inclusief de alsdan geldende btw per levering in rekening gebracht. De besteller ontvangt vóór sluiting van de overeenkomst telkens een afzonderlijke mededeling of dit bedrag in rekening wordt gebracht.

Indien het factuurbedrag om aan de besteller toe te rekenen redenen niet uiterlijk op de vervaldatum is betaald, brengt Amazon EU S.à.r.l. een vaste schadevergoeding ter hoogte van € 3,00 in rekening, tenzij de besteller kan aantonen dat er in het geheel geen schade is ontstaan of dat deze aanzienlijk geringer is dan de vaste schadevergoeding.

Bij betaling op rekening evenals in overige gevallen waarbij daartoe een gerechtvaardigde aanleiding bestaat, controleert en beoordeelt Amazon EU S.à.r.l. de gegevens van de besteller en wisselt het gegevens uit met andere bedrijven binnen het Amazon-concern en met kredietregistratiebureaus.

Afschrijving geweigerd via automatische incasso

Als uw bank uw betaling via automatische incasso weigert om welke reden dan ook waarvoor u verantwoordelijk bent (zoals onvoldoende saldo), kunnen we een extra vergoeding van maximaal € 3 in rekening brengen, naast ons recht om alle andere bedragen die u ons verschuldigd bent, te innen. Dit heeft geen invloed op uw recht om de machtiging tot automatische incasso kosteloos in te trekken als wij voor het betreffende bedrag geen vordering op u hebben of als u kunt aantonen dat de schade helemaal niet is ontstaan of substantieel lager is dan € 3, -.

6 LEVERING

Voor zover niet anderszins overeengekomen, vindt de levering plaats op het door de besteller opgegeven leveringsadres. Op de website vindt u informatie over de beschikbaarheid van producten die door Amazon worden verkocht (bijv. op de betreffende pagina met productspecificaties). Wij wijzen u erop dat alle informatie over beschikbaarheid, verzending of bezorging van een product slechts bij benadering geldt en indicatief is. Zij vormen geen bindende resp. gegarandeerde verzend- of leveringstermijnen, tenzij dit bij de verzendopties van het betreffende product uitdrukkelijk als zodanig staat aangegeven. Indien Amazon tijdens het verwerken van uw bestelling vaststelt dat door u bestelde producten niet beschikbaar zijn, wordt u hierover apart geïnformeerd via e-mail of via een bericht aan het Message Center van uw klantenaccount. De wettelijke aanspraken van de besteller blijven hierdoor onverlet.

Indien levering aan de besteller niet mogelijk is omdat de geleverde goederen niet door de toegangsdeur, de huisdeur of het trapgat van de besteller passen of omdat de besteller niet op het door hem opgegeven leveringsadres wordt aangetroffen, terwijl het leveringstijdstip met inachtneming van een redelijke termijn aan de besteller is aangekondigd, zijn de kosten voor de mislukte levering voor rekening van de besteller.

7 INVOERRECHTEN

Indien u bij Amazon producten voor levering buiten de EU bestelt, dient u eventueel invoerrechten en -heffingen te betalen die worden geheven zodra het pakket zijn bestemming bereikt. Alle aanvullende tarieven in verband met de inklaring zijn voor uw rekening; wij hebben geen invloed op deze tarieven. Invoerregelingen zijn per land sterk verschillend, en zodoende kunt u het beste contact opnemen met uw lokale douaneautoriteit voor meer informatie. Wij wijzen u er verder op dat u bij bestellingen via Amazon als invoerende partij wordt beschouwd en als zodanig alle wet- en regelgeving van het land waarin u de producten ontvangt, dient na te leven. Wij hechten veel waarde aan de veiligheid van uw gegevens en wijzen onze internationale klanten erop dat grensoverschrijdende leveringen onderhevig zijn aan onderzoek en controles door douaneautoriteiten.

8 1-CLICK BESTELFUNCTIE

De 1-Click-bestelfunctie is de snelste en eenvoudigste manier om producten veilig bij Amazon te bestellen. Indien u een openbare of gemeenschappelijk gebruikte computer gebruikt, raden wij u dringend aan de 1-Click-bestelfunctie te deactiveren wanneer u niet achter de computer zit.

9 GARANTIE OP DOOR AMAZON VERKOCHTE PRODUCTEN EN UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Aanvullend op uw 30-daagse teruggavegarantie hebben bestellers in de Europese Unie gedurende twee jaar vanaf levering van de goederen garantierechten en hebben zij recht op reparatie of vervanging van de op Amazon gekochte producten, indien deze gebreken vertonen of niet voldoen aan hun beschrijving. Indien de goederen niet binnen een redelijke termijn of niet zonder problemen kunnen worden gerepareerd of vervangen, heeft u recht op terugbetaling of vermindering van de koopprijs.

Indien voor nakoming achteraf een vervangende levering wordt gekozen, is de besteller verplicht de als eerste geleverde goederen binnen 30 dagen naar en op kosten van Amazon terug te sturen. De gebrekkige goederen dienen conform de wettelijke voorschriften te worden geretourneerd. Amazon behoudt zich het recht voor conform de wettelijke voorwaarden schadevergoeding te vorderen.

Bij gebruikte goederen kan de garantietermijn korter zijn dan twee jaar.

Voor aanvullende informatie over de bepalingen en voorwaarden verwijzen wij naar onze retourneringsvoorwaarden.

Amazon is onbeperkt aansprakelijk voor zover de schade voortvloeit uit opzettelijke of grof nalatige tekortkoming in de nakoming door Amazon dan wel door een wettige vertegenwoordiger of hulppersoon van Amazon.

Verder is Amazon aansprakelijk voor de nalatige schending van wezenlijke verplichtingen. Als wezenlijk gelden verplichtingen waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de Overeenkomst in gevaar brengt of waarvan de nakoming de behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst pas mogelijk maakt en op de naleving waarvan u vast vertrouwt. Amazon is alsdan echter slechts aansprakelijk voor voorzienbare, voor de Overeenkomst kenmerkende schade. Amazon is niet aansprakelijk voor de nalatige schending van andere dan de in bovenstaande zinnen genoemde verplichtingen.

Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij aantasting van leven, lichaam of gezondheid, voor gebreken betrekking hebbend op gegarandeerde eigenschappen van het product en niet in geval van opzettelijk verzwegen gebreken. De aansprakelijkheid ingevolge de wettelijke productaansprakelijkheid blijft onverlet.

Voor zover de aansprakelijkheid van Amazon is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook ten gunste van de aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en hulppersonen.

10 TOEPASSELIJK RECHT

Luxemburgs recht is van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). Overeengekomen is de niet-exclusieve jurisdictie van de gerechten in het arrondissement Luxemburg Stad. Dit betekent dat u vorderingen in verband met deze Verkoopvoorwaarden die voortvloeien uit de normen van consumentenbescherming naar keuze zowel in Luxemburg als in het EU-land waar u woont kunt indienen.

11 VERANDERINGEN VAN DE VERKOOPVOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om onze website, regelingen, voorwaarden, waaronder deze Verkoopvoorwaarden, te allen tijde te veranderen. Op uw bestelling zijn echter de Verkoopvoorwaarden, contractuele voorwaarden en Gebruiks- en verkoopvoorwaarden van toepassing die op het moment van uw bestelling van kracht zijn, voor zover een verandering van deze voorwaarden niet wettelijk of van overheidswege noodzakelijk is (in dat geval zijn ze ook van toepassing op bestellingen die u voorheen heeft geplaatst). Indien een regeling in deze Verkoopvoorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet uitvoerbaar is, geldt deze regeling als scheidbaar en heeft zij geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de resterende regelingen.

12 GEEN AFSTAND

Wanneer u deze Verkoopvoorwaarden schendt en wij niets daartegen ondernemen, zijn wij nog steeds bevoegd om bij elke andere gelegenheid waarbij u deze Verkoopvoorwaarden schendt, van onze rechten gebruik te maken.

13 MINDERJARIGEN

Wij bieden minderjarigen geen producten aan. Onze producten voor kinderen kunnen slechts door volwassenen worden gekocht. Indien u jonger bent dan 18 kunt u slechts met medewerking van een ouder of opvoeder gebruik maken van Amazon.

14 ONZE CONTACTGEGEVENS

Onze contactgegevens zijn:

Amazon EU Société à responsabilité limitée
38 Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg, Luxemburg
Maatschappelijk kapitaal: EUR 125.000 
Geregistreerd in Luxemburg
RCS Luxembourg nr.: B 101818
Bedrijfslicentienummer: 134248
BTW-nummer Luxemburg: LU 20260743

Geregistreerde nevenvestiging:
Amazon EU SARL, Dutch Branch
Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam
KvK-nummer: 74430661

Was deze informatie nuttig?

Hartelijk dank voor je feedback.

Selecteer wat de informatie het beste beschrijft:

Bedankt! Hoewel we niet direct kunnen reageren op je feedback, gebruiken we deze informatie om onze online-Hulp te verbeteren.